Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
 
මුල් පිටුව පුහුණු කිරීම

පුහුණූ වැඩසටහන්

අපනයන කෘෂීකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් අපනයන කෘෂී බෝගවල පාරම්පරික වගාක‍්‍රම අස්වැන්න නෙලිම හා සැකසිම් ක‍්‍රම නැඩි දියුනූ කිරිමට අවශ්‍ය තාක්‍ෂණික උපදෙස් සපයයි. දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නව තාක්‍ෂණය ක්ෂේත‍්‍රයේ ක‍්‍රීයාකාරීත්වෙන නව දැනුම බෙදා දීමේ ක‍්‍රියාකාරකම් පු`ඵල් පදනමක් යටතේ සිදුකරනු ලබයි.
දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණ වැඩසටහන් සේවාස්ථ පුහුණු විම් ගොවි පුහුණූ කිරිම් සහ කුරුදු පොතු ගැලවීමේ පුහුණූ වීම් ආදියෙන් සමන්විතය.


සේවාස්ථ පුහුණූ වැඩසටහන්

දොපර්තමේන්තුවේ සේවාස්ථ පුහුණූ විම් මධ්‍යස්ථානය මාතලේ ඇල්වල පිහිටා ඇති අතර එය නේවාසික පහසුකම් මෙන්ම සිය`ඵම අධ්‍යයන උපාංගවලින් සමන්විතය.

කවුරුන් සඳහාද?

කුරුඳු, ගමිමිරිස්, කෝපි කෝකෝවා වැනි අපනයන බෝග සකස් කිරිම හා වෙලදාම ගොවිතැන පිලිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් උනන්දුව ඇති ගොවිකණ්ඩායම්, ගොවි සංවිධාන රාජ්‍ය නොවන ංසවිධාන ව්‍යවසායකත්ව කණ්ඩායම් හා අනෙක් රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා පුහුනූ වැඩ සටහන් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

සේවා ස්වභාවය:

මාතලේ ඇල්වල පිහිටි පුහුනූ මධ්‍යස්ථානය මඟින් පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබේ. වැඩ සටහන් අත්‍යාවශයේන්ම නේවාසිකයි. පුහුණු වැඩ සටහන් කාල සීමාව දින 02 සිට 05 දක්වා වෙනස් වේ. දේශන පවත්වනු ලබන්නේ පුහුණූ මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු නිලධාරින්, පර්යේෂණ නිලධාරින් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ වරුන් සහ බාහිර සම්පත් දායිකයන්ය.

ප‍්‍රායෝගික පුහුණූ සැසි පවත්වන ලබන්නේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයට ආසන් ගොවිබිම් තුලය. අවශ්‍ය පරිදි බාහිර පුහුණු යැයි පවත්වනු ලැබේ. අවශ්‍ය පුහුණු වන්නන්ට ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

සේවාවන් සඳහා අයදුම්කරන්නේ කෙසේද?
අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ( ශිල්පිය 1 * හෝ පුහුණූ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අඡු්‍යක්‍ෂ වෙත ලිඛීතව ඉල්ලූම‘ කල යුතුය. එමෙන්ම දිස්ත‍්‍රික් සහකාර අධ්‍යකරවරුන් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් හෝ පුහුණූ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ වෙත ඉල්ලූම් කල හැකිය. සේවාවන් නොමිලේ සපයනු ලැබේ. ඉල්ලීම් කර මාස තුනක් තුල අයදුම් පත් භාරගනු ලැබේ.

වගකකිවයුතු කිලධාරින් හා තොරතුරු:
සම්බන්ධිකරණය හේමමාලි අමුණූගම මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

යු. එම්. ගුණසිංහ අධ්‍යක්ෂ ( ශීල්පීය)


ගොවි පුහුණූ වැඩසටහන්


කවුරුන් සඳහාද?
කුරුදු ගම්මිරිස් කෝපි කොහොවා වැනි අපනයන කෘෂීකර්ම බෝගවල සකස්කිරිම හා වෙළදාම වගාවේ පවතින ගැට`ඵ විසදීම සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ගොවින් ගොවි කණ්ඩායම් හා ගොවි සංවිධාන වලට ගොවි පුහුණූ වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබේ.

සේවා ස්වභාවය :
ව්‍යාප්ති නිලධාරින් හෝ පර්යේෂණ හා සංවර්ධණ සහකාර නිධාරින් විසින් ගොවි පුහුණු පන්ති පවත්වනු ලැබේ. තොරාගත් ස්ථානවල ගොවි ක්ෂේත‍්‍රයේ හෝ කණ්ඩායම් පන්ති ලෙස පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබේ. ගොවින් සහ පුහුණුකරුවන්අ තර අන්නෝන්‍ය සාකච්ජා මගින් පුහුණු වැඩසටන් වර්ගය තීරණය කරනු ලැබේ. අපනයන කෘෂීබෝගවලට අදාල පාංශු සංරක්ෂණය, පැල සිටුවීම , සෙවන පාලනය, කෘමි රෝග පාලනය හා පොහොර භාවිතය  පිළිබව පුහුණූවීම් පවත්වනු ලැබේ.

සේවා සඳහා ඉල්ලූම් කරන්නේ කෙසේද :
දිස්ත‍්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ වෙත හෝ ආසන්නම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට අනුයුක්ත ව්‍යාප්ති නිලධාරි ( බදාදා දින පමණක් පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 වෙත ඉල්ලීම් ඉිදිරිපත් කල හැකිය. සේවාවන් නොමිලේ ලබාදෙන අතර ඉල්ලූම් කරන දිනට අවම වශයෙන් මාස 3 කටවත් පෙර අයදුම්කල යුතුය.

වගකිවයුතු නිලධාරින හා තොරතුරු සම්බන්ධිකරණය
දිස්ත‍්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
ව්‍යාප්ති නිලධාරින්

කුරුදු පොතු ගැලවීම පිළීබඳව පුහුණූ වැඩසටහන් ලබා ගැනීම


කා සඳහාද?
කුරුදු පොතු ගැලවිම් පිලිබඳව අනුමත විදීමත් ක‍්‍රමයක් හෝ අධ්‍යනයන් පිලිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ගොවි සංවිධාන ගොවි කණ්ඩායම් හෝ කුරුදු ගොවින්

සේවාවේ ස්වභාවය
කුරුදු පොතු ගැලවීම සම්බන්ධ ක්‍ෂෙත‍්‍ර ඉඩම්වල පුහුණුව ලබා දෙන්නේ තොරාගත් කුරුදු ඉඩම්වල පුහුණූව ලත් කුරුදු පොතු ගලවන ගොවි කණ්ඩායම් විසිනි.

සේවය ලබා ගන්නේ කෙසේද

ලිපි , මගින් ෆැග්ස් මගින්, දුරකථන ඇමතුම්, මගින් හෝ පැමිණ ආසන්තම ව්‍යාප්තනිලධාරි මහතා හමුවීමෙන් ( බදාදා දින පමණක් පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 * හෝ දිස්ත‍්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ හෝ තිහගොඩ පලොල්පිටිය කුරුදු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානබාර ර්යේෂණ නිලධාරි වෙත ඉල්ලූම් කල හැකිය.

 

ඉල්ලීම් සඳහා ප‍්‍රමුඛතාවය ලබාදේනනේ දකුණු පළාත, බස්නාහිර පලාත සහ සමරගමු පලාත් වලටය. නොමිලේ සේවාවන් සපයා අතර ඉල්ලූම්කල දිනට අවම වශයෙන් මාස තුනකට බෙ ඉල්ලූම් කල යුතුය.

වගකිවයුතු නිලධාරින් හා තොරතුරු සම්බන්ධීකරණය
අදාල ප‍්‍රදේශයේ ව්‍යාප්ති නිලධාරි
දිස්ත‍්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
ස්ථානභාර පර්යේෂණ නිලධාරි කුරුදු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය පලොල්පිටිය නිහගොඩ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 ජූනි 17 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 13:37